.เสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 โรงเรียนจัดสอบห้องเรียนพิเศษ.... ....อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) .จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก

สำหรับประเทศไทยจะมีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางเป็นประจำทุกปีในช่วงวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี หรือวันที่ใกล้เคียง รวมถึงมีการจัดงานรณรงค์เพื่อให้รู้เท่าทันและพิษภัยของยาเสพติดเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยเริ่มปรับเปลี่ยน โดยยึดเรื่องของ ผู้เสพเท่ากับผู้ป่วย คือ ให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ไม่เสียประวัติและไม่มีความผิด เพื่อลดจำนวนนักโทษคดียาเสพติดที่มีในเรือนจำจำนวนมหาศาล ยกเว้นกลุ่มผู้ค้าที่ยังต้องได้รับโทษ โดยแนวทางการบำบัด แนวทางหนึ่งคือเรื่องของ Halm Reduction เช่น การใช้สารทดแทนเพื่อลดการติดยาเสพติด เช่น ยาเมทาโดน ลดอาการติดฝิ่น เฮโรอีน หรือแนวคิดที่จะใช้แอมเฟตามีน นำมาใช้เป็นยาทดแทนการเสพติดเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า

นอกจากนี้ ยังมีการทำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด อยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งจะมีการปลดล็อก “กัญชา” ให้นำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาจำนวนมากในเรื่องของประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ลดเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง ลมชัก พาร์กินสัน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาสามารถขอกัญชาของกลางที่หมดอายุคดีความมาใช้ในการวิจัยได้ แต่ไม่สามารถนำมาทดลองในคนได้ เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตในการเสพ ซึ่งหากประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผ่านและมีผลบังคับใช้ก็จะเป็นการปลดล็อกในเรื่องนี้ ส่งผลให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกัญชาได้อย่างเต็มที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น