.เสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 โรงเรียนจัดสอบห้องเรียนพิเศษ.... ....อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) .จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

ประวัติ

การก่อสร้างโรงเรียนสามัญศึกษาโรงเรียนนี้ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยนายวัฒนะ รัตนวิเศษ ศึกษาธิการอำเภอครบุรี เสนอเรื่องขออนุญาติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกแก่นักเรียนในอำเภอครบุรีที่เรียนจบชั้นประถมบริบูรณ์ จะได้ศึกษาต่อเพราะในปีหนึ่ง ๆ มีนักเรียนเข้าเรียนต่อในตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการลำบากด้วยประการทั้งปวง จึงได้ขออนุญาติให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้น ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕๘๘๒/๒499 ลงวันที่ 8 เมษายน  2499 เเต่อาคารเรียนยังไม่มี จึงได้อาศัยที่โรงเรียนบ้านแชะ เปิดทางานสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน มีนักเรียนจำนวน 4๐ คนและทางการได้มอบให้นายสกนธนิตย์ เปี่ยมพิมาย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแชะเข้าประจำทำการสอน
   วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2500 ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายช่วง อินทรักษ์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเหมือง-ตะโก มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนนี้ ตามหนังสือจังหวัดที่ 17992/2499 ลงวันที่ 20มีนาคม  พ.ศ. 2500 และทางราชการได้อนุมัติเงิน กศส. (การศึกษาและสาธารณสุข)   ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ 17992/2499  ลงวันที่  24   ตุลาคม  พ.ศ. 2499 จำนวน 40,000.- บาท(สีหมื่นบาทถ้วน) มาให้อำเภอดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 7 เมตร ยาว 27   เมตร  แบ่งเป็น 3 ห้องเรียนออขนาดห้องเรียน 7 X 9  เมตร ปลูกขึ้นในที่ดินของโรงเรียนซึ่งทางราชการได้สงวนไว้บริเวณบ้านใหม่ หมู่ที่ 4  อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ                  จดถนนโทรศัพท์                         ยาว 4 เส้น 6 วา
ทิศใต้                      จดถนนบุรีราษฎร์                       ยาว 4 เส้น 6 วา
ทิศตะวันออก             จดถนนสมพงษ์การพิมพ์              ยาว 2 เส้น 6 วา
ทิศตะวันตก               จดถนนบุรีราษฎร์                      ยาว 2 เส้น 13 วา 13 ศอก